جهت آشنایی با گروه کودکان و مدیر گروه اسکن کنید! QR! QR!

شرح وظایف رئیس بخش

 1. -       بخش بالینی عبارت از یک واحد بیمارستانی است که به نام یکی از رشته های تخصصی بالینی و در رابطه با فعالیت های آن رشته، تشکیل شده است. از اعضاء هیئت علمی هر بخش یکی از این افراد عهده دار ریاست بخش می باشند.
 2. -     رئیس بخش توسط رئیس بیمارستان و مدیر گروه مربوطه پیشنهاد شده و توسط ریاست دانشکده پزشکی منصوب می گردد.
 3. -    رئیس بخش ضمن حضور در بخش و انجام  وظایف محوله به عنوان یکی از اعضای هیئت علمی، مسئول برنامه ریزی و نظارت بر حسن انجام امور آموزشی، پژوهشی، درمانی و اجرائی بخش نیز می باشد.
 4. -    افراد آموزش گیرنده بطور اعم به کلیه افرادی اطلاق می گردد که جهت دریافت آموزش در بخش حضور دارند از جمله کارآموز، کارورز، دستیار تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ.

 

تشکیلات بخش به شرح زیر می باشد:

 1. -       مدیر برنامه کارورزی بخش و گروه که با انتخاب رئیس بخش ومدیر گروه ه منصوب و مسئول اجرای کلیه برنامه های دانشجوئی می باشد
 2. -     مدیر برنامه های دستیاری بخش وگروه که با انتخاب رئیس بخش ومدیر گروه منصوب و مسئول انجام کلیه برنامه های دستیاری بخش می باشد

 

 وظایف رئیس بخش:

 1. -       تدوین برنامه ماهانه بخش، درمانگاه، برنامه کشیک ماهانه اعضاء هیئت علمی جلسات درون بخش، کنفرانس ها و ...
 2. -     تدوین برنامه های آموزشی، پژوهشی، اجرائی، هر یک از اعضاء بخش
 3. -    نظارت بر فعالیت های مدیر برنامه های کارورزی و دستیاری و مسئول درمانگاه
 4. -    تدوین برنامه های اعضاء هیئت علمی (بورس ها، فرصتهای مطالعاتی، شرکت در کنفرانس های داخلی، خارجی و ....)
 5. -    شرکت در جلسات بیمارستان، دانشکده، دانشگاه، برای ارائه نقطه نظرات بخش
 6. -     تعیین نیازهای پرسنلی، مالی، تجهیزاتی، دارویی، .... بخش و ارائه آن به مسئولین ذیربط
 7. -    تشکیل شورای بخش و گروه هر ماه جهت استفاده از نظریات همکاران و ارائه صورت جلسه به معاون آموزشی بیمارستان.
 8. -    انجام ارزشیابی های متناوب از آموزش گیرندگان (دستیار – کارورز) در مورد بخش و هر یک از اعضاء هیئت علمی حداقل سالانه 2 بار و اعلام نتایج به معاون آموزشی بیمارستان.
 9. -      ثبت و تجزیه و تحلیل ماهیانه کلیه فعالیتهای آموزشی اعضاء هیئت علمی (حضور در بیمارستان، حضور در درمانگاه ، حضور در راند....) و اعلام آن به اعضاء هیئت علمی در پایان هر ماه.
 10. -   اعلام برنامه توسعه بخش و برنامه های جدید بخش در پایان هر سال به گروه، بیمارستان، دانشکده.
 11. -    تکمیل اطلاعات مربوط به ترفیع سالانه اعضاء هیئت علمی در پایان هر سال و ارسال آن به معاونت آموزشی بیمارستان و ... .

 

شرح وظایف عضو هیئت علمی:

1- آموزش:

 1. ارائه برنامه تدریس کلاسهای نظری و عملی و در صورت ارتباط شامل آموزش بالینی (بیمارستانی- درمانگاهی) و فیلد که توسط وی تدریس شده با ذکر نوع روش آموزشی و تعداد فراگیران و نحوه ارزیابی آنان که به گواهی رئیس بخش و مدیر گروه مربوطه رسیده باشد.
 2. تدوین Course Plan و ارسال یک نسخه به دانشکده و توجیه فراگیران در شروع هر کلاس
 3.  ارائه متون آموزشی و یا نوارهای آموزشی صوتی یا تصویری یا لوح‌های فشرده آموزشی
 4. مستنداتی که حاکی از دستیابی فراگیران به اهداف آموزشی اعلام شده درس مربوطه باشد.
 5. مستنداتی که حاکی از در دسترس بودن عضو هیئت علمی برای فراگیران در طول دوره آموزشی برای پاسخگویی به سؤالات آنها باشد.
 6. ابداع و نوآوری در فعالیت‌های آموزشی.
 7. ارائه نتایج ارزیابی فراگیران از نحوه تدریس عضو هیئت علمی.
 8. لیست و شرح دروسی که نحوه تدریس آنها توسط عضو هیئت علمی مورد بازنگری قرار گرفته و تغییر کرده است.
 9. لیست ساعات و عناوین تدریس شده در دوره‌های آموزش مداوم همراه با ذکر روش آموزشی
 10. گزارش فعالیت‌های مشاوره ای برای فراگیران.
 11. ساعات حضور در برنامه‌های آموزشی گروه( ژورنال کلاب، گزارش صبحگاهی، گراند راند، گرازش مرگ و میر...) و نحوه فعالیت در آنها.
 12.  تعداد و عناوین و مقاطع تحصیلی پایان نامه هایی که تحت سرپرستی عضو هیئت علمی در مقاطع زمانی یکسال به پایان رسیده و یا در دست اجرا می‌باشند.

2- تحقیق و پژوهش: 

 1. اعلام فعالیت‌های پژوهشی خود به مدیر گروه و از آن طریق به دانشکده در ابتدای سال تحصیلی.
 2. تعداد و عناوین مقالات چاپ شده در مجلات پزشکی با ذکر نوع مجله(داخلی- بین المللی) همراه با کپی مقاله.
 3. تعداد و عناوین خلاصه مقالات ارائه شده در همایش‌ها و مجامع داخلی و خارجی همراه با کپی خلاصه مقالات.
 4. کتاب یا فصل کتاب تالیف یا تدوین یا ترجمه شده.
 5.  طرح‌های پژوهشی مصوب در حال اجرا با ذکر درصد تقریبی پیشرفت و میزان اوقاتی که صرف آنها در طی یکسال شده است.
 6. اختراعات و اکتشافات همراه با گواهی تایید آن.
 7.  در مدت معین پس از پایان سال تحصیلی امتیازات مربوط به فعالیت‌های پژوهشی فوق پس از محاسبه توسط دانشکده به عضو هیئت علمی منعکس خواهد شد

3- توسعه فردی:

 1. گواهی شرکت در دوره ها، سمینارها، همایش‌های تخصصی و کارگاه‌های مختلف.
 2.  ساعاتی که عضو هیئت علمی صرف مطالعه در رشته تخصصی مربوط خود در هر ماه نموده است
 3. میزان استفاده و نحوه آموزش از روشهای از راه دور.
 4. گواهی استفاده از فرصت‌های مطالعاتی داخل یا خارج کشور برابر ضوابط مصوب.
 5. ارائه گزارش اقدامات انجام شده برای برطرف کردن نقاط ضعف در ارزشیابی و تقویت نقاط قوت.
 6.  ارائه تاییدیه ارتقاء به مرتبه بالاتر(در صورت ارتقاء

4- فعالیت‌های اجرایی و مدیریتی:

 1. ارائه احکام مسئولیت های هر عضو هیئت علمی در بخش، گروه آموزشی، دانشکده یا دانشگاه.
 2. ارائه احکام مسئولیت های خارج از دانشگاه.
 3.  ارائه ساعات صرف شده در هر ماه جهت فعالیت‌های اجرایی به گواهی مسئول وی.
 4. ارائه ساعات صرف شده در هر ماه جهت شرکت در کمیته‌ها و شوراهای مختلف

 5- ارائه خدمات درمانی و ارتقاء سلامت:

 1.  میزان ساعت صرف شده در هر ماه برای ارائه خدمات درمانی( ویزیت بیماران، اتاق عمل، انجام روشهای تشخیصی و درمانی مختلف ...) و نحوه انجام آن طبق گواهی مدیر گروه و معاون آموزشی بیمارستان.
 2. تعداد کشیک ماهیانه در هرماه و نحوه انجام آن طبق گواهی مدیر گروه و معاون آموزشی بیمارستان.
 3. تعداد روز حضور در درمانگاه همراه با ساعات آن در هر جلسه( به تفکیک آموزشی و غیر آموزشی) طبق گواهی مدیر گروه و معاون آموزشی بیمارستان.
 4.  میزان و نحوه مشارکت در برنامه‌های ارتقاء سلامت

6- فعالیت‌های تخصصی در خارج دانشگاه:

 1. عضویت در هیئت ممتحنه دانشنامه و گواهینامه تخصصی و سایر امتحانات کشوری مرتبط.
 2. عضویت و شرکت در مجامع علمی تخصصی کشوری و بین المللی اعم از انجمن‌های علمی داخل یا خارج از کشور، فرهنگستان و ...
 3.  تعداد و ساعات سخنرانی‌های عمومی در زمینه‌های علمی و تخصصی مربوطه در صدا و سیما و سایر مجامع.
 4. لیست مقالات منتشر شده در نشریات عمومی و روزنامه‌ها در رابطه با موضوعات پزشکی.
 5. ارائه گواهی فعالیت‌های فوق به مدیر گروه و دانشکده

 

شرح وظایف معاون آموزشی گروه

وظیفه معاون آموزشی گروه عبارت است از:

 1. هماهنگ ساختن فعالیت های آموزشی و پژوهشی در رشته مربوط
 2. تنظیم برنامه های آموزشی که برای تدریس در آن رشته لازم است
 3. نظارت بر نحوه ارائه دروس و بررسی و اظهار نظر در مورد متون درسی و محتوای دروس بر اساس برنامه ها و سر فصل های مصوب
 4. اظهار نظر درباره ساعات تدریس و تحقیق اعضای گروه
 5. اظهار نظر در خصوص پذیرش دانشجویان انتقالی و میهمان و تعیین کمبود واحدهای درسی آنان
 6. بررسی طرح های تحقیقی و پیشنهاد به شورای آموزشی – پژوهشی دانشکده یا آموزشکده
 7. اظهار نظر درباره بورسها و ماموریت های اعضای گروه و پیشنهاد آن به شورای آموزشی – پژوهی دانشکده یا آموزشکده
 8. پیش بینی نیاز گروه به استخدام اعضای هیات علمی متخصص و اظهار نظر در مورد صلاحیت علمی نامزدهای استخدام برای طی مراحل قانونی
 9. ارزیابی سالانه کار گروه برای طرح در شورای آموزشی – پژوهشی
 10. برنامه ریزی در مورد دروس طبق اختیاراتی که شورای عالی برنامه ریزی تفویض کرده است .
 11. بررسی و اعلام نظر بر اصلاح سر فصلها و تجدید نظر در عنوان درسها ( از حیث اصلی یا اختیاری بودن ) و همچنین تعیین محتوای دروس با توجه به آخرین پیشرفتهای علمی برای تصویب در شورای عالی برنامه ریزی
 12. تعیین دوره های چرخشی دستیاران در سایر دپارتمان ها و نظارت بر حسن اجرای آن

 

 

شرح وظایف معاون پژوهشی گروه

 

وظیفه معاون پژوهشی گروه عبارت است از:

 1. اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیهٔ امور پژوهشی و فناوری، کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی پژوهشگاه، مطابق با مصوبات، مقررات و آیین نامه های مربوط
 2. برنامه ریزی و سیاستگذاری به منظور ارتقا و افزایش سطح همکاری های علمی و بین المللی
 3. اولویت بخشی به نوآوری در حوزهٔ نظری و پژوهش های کاربردی و مورد نیاز کشور
 4. توسعه، تقویت و هدایت طرح های پژوهشی مصوب با اولویت پژوهش های کاربردی هدفمند و مبتنی بر سند چشم انداز، برنامه های توسعه و نقشهٔ جامع علمی کشور
 5. کنترل و نظارت بر فرایندهای پژوهشی پژوهشگاه بر اساس زمان بندی طرح نامه های مصوّب
 6. مطالعات لازم در زمینهٔ ارزشیابی فعالیت‌های پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه برای ارائه به رئیس پژوهشگاه
 7. ایجاد ارتباط لازم با مؤسسات داخلی و خارجی به منظور همکاری در امور پژوهشی و مبادلهٔ خدمات علمی
 8. همکاری در ارائهٔ خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی و برگزاری سمینارها و کنفرانس‌های علمی و اجرای کلیهٔ امور قراردادهای تحقیقاتی و خدماتی‌بین پژوهشگاه و سایر مؤسسات
 9. همکاری در اجرای دوره‌های کوتاه مدت پژوهشی برای مؤسسات غیردانشگاهی
 10. ‌برنامه‌ریزی برای استفادهٔ اعضای هیأت علمی از فرصت‌های مطالعاتی داخل و خارج از کشور(اعم از مراکز علمی- پژوهشی حوزوی و دانشگاهی) برابر ضوابط مصوّب 
 11. تهیهٔ برنامهٔ پژوهشی پژوهشگاه و ارائهٔ اهداف و تعیین اولویت‌های پژوهشی در قالب برنامه‌های میان مدت و بلند مدت 
 12. بررسی و ارزیابی فعالیت‌های پژوهشگاه در چارچوب برنامه‌های رشد و توسعهٔ کشور بر اساس اهداف سند چشم انداز و برنامه های توسعه و نقشهٔ جامع علمی کشور در بخش آموزش عالی برای طرح در هیأت رئیسه 
 13. شناسایی و تعریف موضوعات و برنامه های علمی ـ پژوهشی مشترک و برنامه ریزی برای تأمین امکانات و تخصیص اعتبار لازم جهت تعامل علمی
 14. پژوهشی حوزه و دانشگاه و ایجاد زمینهٔ مناسب برای نیل به علم دینی و علوم انسانی اسلامی متناسب با حوزهٔ تخصصی پژوهشگاه 
Template settings