جهت آشنایی با گروه کودکان و مدیر گروه اسکن کنید! QR! QR!

برای مشاهده برنامه روتیشن دستیاران تخصصی کلیک کنید 

برنامه روتیشن تیر ماه 1402

برنامه روتیشن مرداد ماه 1402

برنامه روتیشن شهریور ماه 1402

برنامه روتیشن مهر ماه 1402

برنامه روتیشن آبان ماه 1402 

برنامه روتیشن آذرماه 1402

برنامه روتیشن دی ماه 1402

برنامه روتیشن بهمن ماه 1402

 

 

برای مشاهده برنامه های کلاس های دستیاران تخصصی کلیک کنید 

 

برنامه کلاس های رزیدنت ها بیمارستان کودکان حضرت علی اصغر (ع)

برنامه کلاس های  مشترک رزیدنت ها و اینترن ها فروردین 1402

برنامه کلاس های مشترک رزیدنت ها و اینترن ها  اردیبهشت 1402

برنامه کلاس های مشترک  رزیدنت ها و اینترن ها خرداد 1402

برنامه کلاس های مشترک رزیدنت ها و اینترن ها تیر 1402

برنامه کلاس های مشترک رزیدنت ها و اینترن ها  مرداد 1402

برنامه کلاس های مشترک رزیدنت ها و اینترن ها شهریور 1402

برنامه کلاس های مشترک رزیدنت ها و اینترن ها مهر 1402

برنامه کلاس های مشترک رزیدنت ها و اینترن ها آبان 1402

برنامه کلاس های مشترک رزیدنت ها و اینترن ها آذر 1402

برنامه کلاس های مشترک رزیدنت ها و اینترن ها دی 1402

 

Template settings