جهت آشنایی با گروه کودکان و مدیر گروه اسکن کنید! QR! QR!

          

 آقای دکتر حسن اتوکش

فوق تخصص بیماری مجاری ادراری و کلیه کودکان

معاون آموزشی گروه کودکان 

 

شرح وظایف 

بخش اول: ارتقا ساختار آموزشی بیمارستان ها

۱-برنامه ریزی در جهت ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش بیمارستان

۲-برنامه ریزی و نظارت بر ارتقای کیفیت فضاهای آموزشی موجود بیمارستان

۳-نظارت بر اجرای انجام برنامه ها و مقررات آموزشی در بخش های بالینی و درمانگاه ها

۴-تلاش در جهت بهبود و ارتقای امکانات رفاهی هیات علمی و دانشجویان

۵-برنامه ریزی و نظارت بر اجرای اخلاق پزشکی و ایمنی بیمار در بخش ها

 

بخش دوم: امور هیات علمی

۱-نظارت بر حضور کمی و کیفی و فعالیت اعضای هیات علمی بالینی در بخش های آموزشی

۲-نظارت بر ارائه گزارش کار و فعالیت آموزشی و درمانی اعضای هیئت علمی بالینی در بخش های مختلف

۳-نظارت و تنظیم زمان بندی نحوه ی شرکت در کارگاه های آموزشی و پژوهشی

۴-نظارت بر نحوه شرکت در کنفرانس های علمی

۵-نظارت بر ارزشیابی فعالیت های بخش ها و اعضای هیئت علمی

۶-فراهم نمودن زمینه های لازم جهت همکاری آموزشی- پژوهشی اعضای هیئت علمی،دانشجویان

 

 بخش سوم: تجهیزات آموزشی

۱ -تنظیم طرح های مربوط به تکنولوژی آموزشی و درخواست بودجه آنها

۲ -نظارت بر تجهیز و اداره کتابخانه بیمارستان

۳ -نظارت بر تنظیم برنامه های استفاده از فضای آموزشی(سالن کنفرانس و کلاس های درس)

۴ -تجهیز واحد سمعی و بصری جهت به کارگیری از روش ها و تکنولوژی های جدید و تهیه و سایل کمک آموزشی جهت سالن کنفرانس و کلاس های درس

 

بخش چهارم: فراگیران

۱ -نظارت بر معرفی نامه های آموزشی و معرفی آموزش گیرندگان به بخش های آموزشی بیمارستانها

۲-تنظیم برنامه کارآموزی و کارورزی دانشجویان از گروه های مربوطه و هماهنگی در نحوه تقسیم آموزش گیرندگان بر اساس ظرفیت بخش های آموزشی بیمارستان ها

۳-نظارت بر برنامه ریزی کیفی آموزش در بخش های آموزشی به صورت تئوری و عملی

۴-نظارت و هماهنگی بر نحوه ارزشیابی و امتحان پایان دوره و اعلام نمرات ارزشیابی کارآموزان و کارورزان ساعات مقرر،داشتن اتیکت،لباس فرم و اراستگی ظاهر متناسب با محیط آموزشی

۶-نظارت و تایید نمرات کارآموزی و کارورزی دانشجویان و تحویل به آموزش دانشکده

۷-برنامه ریزی کنفرانس هفتگی با محوریت اپیدمی بیماری ها

Template settings