جهت آشنایی با گروه کودکان و مدیر گروه اسکن کنید! QR! QR!

گوارش و کبد

گوارش و کبد

ریاست بخش : خانم دکتر شهربانو نخعی

اعضا هیئت علمی:

خانم دکتر شهربانو نخعی

خانم دکتر مهناز صادقیان 

آقای دکتر عزیز اله یوسفی 

آقای دکترسید مجتبی هاشمی 

خانم دکتر فرشته کرباسیان 

 

برنامه آموزشی ، وظایف و انتظارات از کارآموزان در بخش گوارش

 1. هر کارآموز باید مسئول چند بیمار باشد و در خصوص بیمار باید موارد زیر را انجام دهد
 • شرح حال بیمار را نوشته  در انتها problem list  تشخیص و تشخیص افتراقیها را بر آن مبنا نوشته باشد.

Plan -         تشخیصی و بیما ررا تحت  نظارت رزیدنت ارشد یا اتند بنویسد.

progress not -        روزانه را طبق الگوی پیوست بنویسید.

2. مطالعه بیمارانی که مسئولیت آن را بر عهده دارد از رفرنس (نلسون  اسنشیال ، مقالات منتخب و ارائه در بالین بیمار و کلاس درس)و برا ی هر بیمار که مسئولیت آنرا برعهده دارد یک مقاله با نظارت پرسپتور خود پیدا کند .

3. مطالعه تظاهرات و بیماری های شایع گوارش تعیین شده از طرف اتند مسئول آموزش کارورزان و ارائه آن در جلسات آموزشی

4. شرکت در درمانگاه های گوارش و مطالعه بیماران سرپایی از رفرنس(نلسون اسنشیال و مقالات منتخب )

5.کسب  آمادگی برای ارزیابی پایان بخش از نظر صلاحیت حرفه ای

تظاهرات یا manifestation  زیر را طبق الگوی پیوست باید بداند.

1- زردی    (A)   

2 - تهوع و استفراغ (A)    

3- اسهال ((A  

 4- یبوست (A)  

  5 – اتساع و بزرگی شکم ((A 

  6- کم اشتهایی (A)   

   7- خونریزی گوارشی (A) 

 8- دل درد (حاد –مزمن)A) 

 9- (A) colic   

 10- (A)  Diaper rash 

 11- کاهش وزن و اختلال رشد (A)

12-افزایش وزن و چاقی (B)

بیماری های زیر را طبق الگوی پیوست باید بداند:

1): انومالی های شایع گوارشی

شکاف کام و لب شکری ((B 

2- آترزی مری (C)

3- (انسداد خروجی معده)اسنتوز هیپرتروفیک پیلور (A)

4- Malrotation    (A)

 5- هیرشپرونگ   (C)

2) بیماری پتیک (A)   

 3)انگل های شایع گوارشی(A)    

4)G.E.R     (A)

5)جسم خارجی دستگاه گوارش (A)   

 6)خوردن مواد سوزانند (A)    

7)حساسیت و عدم تحمل مواد غذایی  (A)

8)سندرم سوء جذب   (C)

 9)  per anal lesion    (A)

 10)سیروز کبد   (C)

   11)نارسایی کبد   (B)

12)هپاتیت ها  (حاد   (A)  و مزمن  (C))

تغذیه: در مورد تغذیه شیرخواران و کودکان سنین 2تا5 سال ،مدرسه و نوجوانان موراد زیر را بداند و بتواند:

 • ارزیابی وضعیت تغذیه در سنین فوق (A)

– تغذیه شیرخواران و کودکان سالم در سنین فوق (A)

-تغذیه در بیماری ها (A)

انواع شیرخشک (C)

- F.T.T   (B)    

الگوی یادگیری هر عنوان یا تظاهر :

1- عنوان

2- تظاهرات

3- تعریف

4- Basic science (آناتومی-فیزیولوژی- بافت شناسی –پاتولوژی-بیوشیمی-ایمونولوژی-جنین شناسی)

5- مکانیزم یا پاتوفیزیولوژی

6-اتیولوژی

     7- تشخیص افتراقی عارضه-از شایعترین ومحتمل ترین به نادرترین

     8-Diagnostic approach to presentation

8-1- گرفتن شرح حال بیمار    8-2- معاینه فیزیکی  8-3- پاراکلینیک Practical laboratory and imaging) )

9- الگوریتم تشخیصی یا درخت تصمیم گیری

10-  Therapeutic Approach

11  - نحوه پیگیری و آموزش به والدین

 12- رفرنس

 13-معرفی رفرنس برای مطالعه بیشتر

سطح بندی مطالب

دانسته ها برای حداقل طبابت

A

دانستن این موراد اهمیت حیاتی ددارو برای انجام صحیح طبابت در زمره ضرورت است

Must Know

دانسته ها برای طبابت خوب

B

دانستن این موراد بسیار مفید است و در مدت طبابت مکررا مورد استفاده قرار می گیرد

Better to Know

دانسته ها برای طبابت ایده آل

C

دانستن این موراد قابل تحسین است و برای درک بیشتز فرایند بیماری یا درمان یا در مورد نادر در بیماری کمک کننده است

Nice to Know

 

D

دانستن این موارد ضرورتی ندارد

No Need to Know

(حداقل تعداد مواردی از بیماری که کارآموز در دوره آموزشی بالینی باید ببیند مشخص خواهد شد.)

روش نوشتن نوت روزانه (PROGRESS NOTE)

ثبت نوت روزانه (Progress note) درپرونده روزهای بعد بیمار لازم الاجرا است زیرا تنها بدینوسیله است که می توان بخوبی درجریان اتفاقات روز های بعد قرار گرفت.

توصیه می شود  درنوت روزانه از روش SOAP    A(assessment) P(plan) ،O(objective)،S(Subjective)، استفاده شود.

نمونه زیر به عنوان الگو ارائه می شود:

بیمار امروز احساس بهتری نموده،گرسنه است و فقط سوند معدی بینی او را اذیت می کند. خ.نریزی متوقف شده و در مایع آسپیره از سوند معدی خونی وجود ندارد.آخرین مدفوع قهوه ای رنگ است.هماتوکریت بیمار 24 درصد و ثابت مانده است . علایم حیاتی ثابت و طبیعی هستند: RP16,T37.2C-BP 124/80.P84.. امتحان فیزیکی بیمار تغییری را نشان نمی دهد.علائم گاستریت حاد بیمار بهبود یافته است. برنامه آنست که سوند معدی برداشته شده،مایعات وریدی را قطع و رژیم پروتین شروع شود.

 

 

 

برنامه آموزشی ، وظایف و انتظارات کارورزان  بخش گوارش

 1. هر کارورز باید مسئول چند بیمار باشد و در خصوص بیمار باید موارد زیر را انجام دهد .
 • شرح حال بیمار را نوشته  در انتها problem list ، تشخیص و تشخیص افتراقی ها را بر آن مبنا نوشته باشد.

  Plan  -  تشخیص  و درمان را با نظارت رزیدنت بنویسد.

  -   اجرای دستورات آزمایشگاهی و  Plan درمان را کنترل و پیگیری کند.

progress note   -   روزانه را طبق الگوی پیوست بنویسد.

  -  خلاصه پرونده بیمار را در موقع ترخیص با نظارت دستیار بیمار بنویسد.

 -  آموزش به بیماردر موقع ترخیص و گزارش پیگیری بیماری را باید به اطلاع همراهان برساند.

2. مطالعه بیمارانی که مسئولیت آنها را بر عهده دارد از رفرنس ها (نلسون  اسنشیال ، مقالات منتخب و ارائه در بالین بیمار و کلاس درس)

3. مطالعه تظاهرات و بیماری های شایع گوارش تعیین شده از طرف اتند مسئول آموزش کارورزان و ارائه آن در جلسات آموزشی

4. شرکت در درمانگاه های گوارش و مطالعه بیماران سرپایی از رفرنس(نلسون اسنشیال و مقالات منتخب )

5.کسب  آمادگی برای ارزیابی پایان بخش از نظر صلاحیت حرفه ای

کارورز باید بتواند:

1- NG Tube   بگذارد. 

 2-   مایع آسیت را پاراسنتز کند.  

3- خون گیری وریدی و شریانی را انجام دهد.

4- وضعیت تغذیه کودک را از روی کارت رشد تفسیر کند.

5- تفسیر تستهای کبدی را انجام دهد.

تظاهرات یا manifestation  زیر را طبق الگوی پیوست باید بداند.

1- زردی    (A)   

2 - تهوع و استفراغ (A)    

3- اسهال ((A  

 4- یبوست (A)  

  5 – اتساع و بزرگی شکم ((A 

  6- کم اشتهایی (A)   

  7- خونریزی گوارشی (A) 

 8- دل درد (حاد –مزمن)A) 

 9- (A) colic   

 10- (A)  Diaper rash 

 11- کاهش وزن و اختلال رشد (A)

12-افزایش وزن و چاقی (B)

 

بیماری های زیر را طبق الگوی پیوست باید بداند:

1) آنومالی های شایع گوارشی

 1. شکاف کام و لب شکری ((B
 2. آترزی مری (C)
 3. هرنی دیافراگماتیک   ((B
 4. انسداد خروجی معده (استنوز هیپرتروفیک پیلور) (A)
 5. مالروتاسیون  (A)
 6. هیرشپرونگ   (C)

2) بیماری پپتیک (A)   

 3) انگل های شایع گوارشی(A)    

4) I.B.D      (C)

 5)G.E.R     (A)

6) جسم خارجی دستگاه گوارش (A)   

 7) خوردن مواد سوزاننده (A)    

8) حساسیت و عدم تحمل مواد غذایی   (B)

 9) CF    (C)

 10) سندرم سوء جذب   (C)

 11)  ضایعات پری آنال  (A)

 12) سیروز کبد   (C)

   13) نارسایی کبد   (B)

14)  هپاتیت ها  {حاد   (A)  و مزمن  (C)}

تغذیه: در مورد تغذیه شیرخواران و کودکان سنین 2تا5 سال، مدرسه و نوجوانان موراد زیر را بداند و بتواند:

 1. ارزیابی وضعیت تغذیه در سنین فوق (A)
 2. تغذیه شیرخواران و کودکان سالم در سنین فوق (A)
 3. تغذیه در بیماری ها (A)
 4. انواع شیرخشک (C)
 5. F.T.T  (B) 

الگوی یادگیری هر عنوان یا تظاهر :

1- عنوان

2- تظاهرات

3- تعریف

4- Basic science (آناتومی- فیزیولوژی- بافت شناسی – پاتولوژی- بیوشیمی- ایمونولوژی- جنین شناسی)

5- مکانیزم یا پاتوفیزیولوژی

6- اتیولوژی

     7- تشخیص افتراقی عارضه (از شایعترین ومحتمل ترین به نادرترین)

     8-Diagnostic approach to presentation

   8-1- گرفتن شرح حال بیمار    8-2- معاینه فیزیکی  8-3- پاراکلینیک Practical laboratory and imaging) )

9-  الگوریتم تشخیصی یا درخت تصمیم گیری

10-  Therapeutic Approach  

11-  نحوه پیگیری و آموزش به والدین

 12-  رفرنس

 13-  معرفی رفرنس برای مطالعه بیشتر

سطح بندی مطالب

دانسته ها برای حداقل طبابت

A

دانستن این موارد اهمیت حیاتی دارد و برای انجام صحیح طبابت در زمره ضرورت است

Must Know

دانسته ها برای طبابت خوب

B

دانستن این موارد بسیار مفید است و در مدت طبابت مکرر مورد استفاده قرار می گیرد

Better to Know

دانسته ها برای طبابت ایده آل

C

دانستن این موارد قابل تحسین است و برای درک بیشتر فرایند بیماری یا درمان یا در مورد نادر در بیماری کمک کننده است

Nice to Know

 

D

دانستن این موارد ضرورتی ندارد

No Need to Know

(حداقل تعداد مواردی از بیماری که کارورز در دوره آموزشی بالینی باید ببیند مشخص خواهد شد)

روش نوشتن  گزارش روزانه (PROGRESS NOTE)

ثبت گزارش روزانه (Progress note) درپرونده بیمار لازم الاجرا است زیرا تنها بدینوسیله است که می توان بخوبی درجریان اتفاقات روز های بعد قرار گرفت.

توصیه می شود  درنوت روزانه از روش SOAP، O(objective)، S(Subjective)، P(plan)، A(assessment) استفاده شود.

نمونه زیر به عنوان الگو ارائه می شود:

بیمار امروز احساس بهتری نموده، گرسنه است و فقط سوند معدی بینی او را اذیت می کند. خونریزی متوقف شده و در مایع آسپیره شده از سوند معدی خونی وجود ندارد. آخرین مدفوع قهوه ای رنگ است. هماتوکریت بیمار 24 درصد و ثابت مانده است. علایم حیاتی ثابت و طبیعی هستند:   RP:16,T:37.2 C , BP :124/80,  P:84امتحان فیزیکی بیمار تغییری را نشان نمی دهد.علائم گاستریت حاد بیمار بهبود یافته است. برنامه آنست که سوند معدی برداشته شده، مایعات وریدی را قطع و رژیم غذایی پروتیینی شروع شود.

 

 برنامه آموزشی ، وظایف و انتظارات از  دستیاران  در  بخش گوارش

 1. وظایف آموزشی:

هر دستیار مسئول بیماران بستری در بخش می باشد و در خصوص بیمار باید موارد زیر را انجام دهد.

 1. دستیار بایست نسبت به اخذ شرح حال دقیق و معاینه بالینی بیمار بر اساس فرمت آکادمیک و نوشتن آن در پرونده بیمار خوانا و بدون

هرگونه خط خورگی اقدام نماید.

 1. Problem list ، تشخیص اولیه و تشخیص های افتراقی را بر مبنای تظاهرات بالینی در پرونده بیمار مکتوب نماید.
 2. تشخیص و برنامه ریزی درمان را مدیریت و با نظارت اتند در پرونده پزشکی بیمار بدون خط خوردگی مکتوب نماید.
 3. اجرای دستورات آزمایشگاهی و سایر اقدامات پاراکلینیک  مورد نیازدر تشخیص و درمان را کنترل ، نظارت و در روند تسریع آن

 پیگیری نماید.    

 1. دستیار بایست سیر پیشرفت Progress note"" روزانه بیمار را طبق الگوی پیوست (SOAP) با ذکر تفسیر و plan جدید روزانه

بیماران را بنویسید.

 1.  دستیار بایست  خلاصه پرونده بیمار را با ذکر تشخیص صحیح نهایی بیمار همراه با دستورات دارویی ، و آموزش به والدین در موقع

ترخیص بنویسید.

 1. دستیار بایست قادر به نسخه نویسی صحیح باشد و عوارض احتمالی دارویی را شناخته و در زمان ترخیص به والدین متذکر شود.
 2. دستیار بایست موقع ترخیص قادر به آموزش بیمارباشد و پیگیری گردش بیماری را باید به اطلاع همراهان برساند.
 3. دستیاران بایست قادر به ارائه آموزش آبشاری به اینترن و استاژر باشند و بر عملکرد کارورزان نظارت نمایند.
 4. در خصوص آموزش و یادگیری هر چه بهتر دستیار بایست بر اساس رفرنس نلسون چاپ 2020 و جستجوی مقالات منتخب و سایر

منابع و پایگاه های اطلاعاتی، کلیه بیماران بستری شده در بخش یا درمانگاه که مسئولیت آن را بر عهده دارد مطالعه وبر بالین بیمار یا کلاس درس ارائه نماید.

 1. دستیار بایست تظاهرات و بیماری های شایع گوارش تعیین شده از طرف اتند مسئول آموزش دستیاران مطالعه و در جلسات آموزشی ارائه نماید.
 2. دستیاران بایست بصورت فعال و منظم در درمانگاه های گوارش شرکت و بیماری های سرپایی در درمانگاه را از رفرنس نلسون چاپ

 2020 و مقالات منتخب مطالعه نماید.

 1. دستیاران بایست بصورت فعال و منظم در برنامه های آموزشی بخش شامل کنفرانس و ژورنال کلاب شرکت نمایند.
 2. دستیاران بایست آمادگی لازم را برای ارزیابی پایان ماه از صلاحیت بالینی که طی یک ماه آموزش کسب نموده است داشته باشد.
 3. دستیاران در پایان هر ماه به روش های مخلتف شامل MCQ, Mini CEX, KFP, DOPS مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.
 1. مهارت های بالینی

هر دستیار به منظور افزایش توانمند سازی عملی خود در بخش گوارش باید بتواند:

 1.  NG tube بگذارد.
 2. مایع آسیت را بصورت تشخیصی یا درمانی پاراسنترنماید و موارد آزمایشگاهی مورد نیاز در خواست ، پیگیری و تفسیر نماید.
 3. خون گیری وریدی و شریانی را انجام دهد.
 4. دستیار بایست تستهای عمکرد کبدی LFT، تست های انعقادی، متابولیک ، الکترولیت، سرولوژی، رادیوگرافی ساده یا با ماده حاجب،

سونوگرافی و یا سی تی اسکن را بر اساس بالین بیمار تفسیر و پس از تطابق با بیمار نسبت به برنامه ریزی درمانی وی اقدام نماید.

 1. دستیار بایست کارت رشد مندرج در پرونده را تکمیل و وضعیت تغذیه کودکان را تفسیر نماید و به زیر گروه آموزشی شامل اینترن و

 کارآموزان آموزش دهد.

 1. دستیار بایست در طی حضور در بخش داروهای گوارشی ، نحوء تجویز ، مصرف ، عوارض و پیگیری آن شناخت داشته باشد.
 2. دستیار بایست مسلط به اقدامات احیاء باشد و در موارد اورژانس پس از انجام اقدامات اولیه نسبت به فراخواندن تیم احیاء اقدام و مدیریت نماید.
 3. دستیاران بایست نسبت به درمان بیماران مبتلا به دهیدراتاسیون ناشی از اسهال حاد یا گاستروانتریت و اصلاح اختلالات الکترولیتی تسلط کافی داشته باشند.
 1. دستیار بایست برابر قوانین بخش تظاهرات بالینی شایع  و سرفصل های منابع زیر را طبق الگوی پیوست براساس must learn  و سال دستیاری مطالعه و بدانند.

 GI Ward Must learn

Senior resident

Medior resident

Junior resident 

کلیه تاپیک دستیاران سال دو + موارد زیر

کلیه تاپیک دستیاران سال یک + موارد زیر

Jaundice (A)

Abdominal mass (A)

Hirschsprung disease  (B)

Nausea and vomiting(A)

Intestinal duplication (B)

Obesity (B)

Acute diarrhea (A(

Rectal polyp (B)

NEC (A(

Acute Gastroenteritis (A)

FAP (C)

Acid peptic disease (A(

Constipation functional and organic (A)

Hemochromatosis (C)

Helicobacter pylori infection (A(

Abdominal protrusion and distension (A(

Neiman pick disease (C)

Celiac disease (A(

Anorexia (A)

Gaucher disease (C)

IBD (B(

Upper GI bleeding (A)

Choledochal cyst (C)

Cystic fibrosis (C(

Lower GI bleeding (A)

PCKD (C)

Wilson disease (B)

Gastroesophageal reflux (A)

Hepatoblastoma (C)

Glycogen Storage Disease (C)

Cholestasis jaundice (A)

Hepatocellular Carcinoma (C)

Parasitic infection (A)

Acute abdominal Pain (A)

Galactosemia (B)

Autoimmune hepatitis (B)

Chronic Abdominal Pain (A)

Fructose intolerance (C)  

Acute hepatitis (A(

Ascites (A)

Anorexia Nervosa (C)

Viral hepatitis (A(

Chronic Diarrhea (A)

Bulimia (C)

Portal hypertension (B)

Cleft lip and cleft palate (A)

Rumination (C)

Perianal fistula and lesion (B)

Infant colic (A)

NASH (C)

Chylous Ascites (B)

Functional abdominal Pain (A)

TPN associated liver disease (A)

Biliary Atresia (A)

Diaper Rash (A)

Liver abscess (C) 

Gall Stone (B)

Acute abdomen (A)

Auto immune enteropathy (C)

Cholecystitis (B)

Hepatic encephalopathy (A)

 

Acute Pancreatitis (A)

Failure to thrive (A)

 

Chronic Pancreatitis (B)

Foreign Body ingestion (A)

 

Carbohydrate Malabsorption (B)

Caustic ingestion (A)

 

Fat malabsorption (A)

Intestinal obstruction (A)

 

Cow's milk Allergy ( A)

Malrotation (A)

 

Food Allergy (B)

Gastric outlet obstruction (A)

 

Eosinophilic Esophagitis (B)

Hypertrophic pyloric stenosis (A)

 

Inguinal hernia (B)

Esophageal atresia and stenosis (B)

 

Dysphagia (A)

Acute liver failure (A(

 

Pica (B)

Liver cirrhosis (B)

 

Esophageal Varices (B)

Diaphragmatic hernia (A(

 

Meconium plug (B)

Rehydration therapy (oral / IV) (A(

 

Meconium ileus (B)

Nutritional assessment (A(

 

Henoch–Schönlein purpura (B)

Rectal prolapse (B)

 

Esophagitis (A)

Intussusception (A(

 

Esophageal stenosis (B)

Meckel diverticule (A(

 

Dysmotiliy (B)

Hepatosplenomegaly (A(

 

Probiotics (A)

Volvulus (A(

 

Pseudo intestinal obstruction (B)

Acute Appendicitis (A(

 

Pancreatic insufficiency (B)

Chronic Hepatitis (B)

 

 

Intestinal perforation (A)

 

 

Bacterial peritonitis (A)

 

 

Vitamin deficiency (A)

 

 

Vitamin toxicity (A)

 

 

Disorder of oral cavity (A)

 

 

Achalasia (A)

 

 

Milk powder formula (A)

 

 

Duodenal Atresia (A)

 

 

Jejunal and ileal Atresia (A)

 

 

Malabsorption (A)

بیماری های زیر را طبق الگوی پیوست باید بداند:

سطح بندی مطالب

دانسته ها برای حداقل طبابت

A

دانستن این موراد اهمیت حیاتی دارد و برای انجام صحیح طبابت در زمره ضرورت است

Must Know

دانسته ها برای طبابت خوب

B

دانستن این موارد بسیار مفید است و در مدت طبابت مکررا مورد استفاده قرار می گیرد

Better to Know

دانسته ها برای طبابت ایده آل

C

دانستن این موراد قابل تحسین است و برای درک بیشتر فرایند بیماری یا درمان یا در مورد نادر در بیماری کمک کننده است

Nice to Know

 

D

دانستن این موارد ضرورتی ندارد

No Need to Know

 

(حداقل تعداد مواردی از بیماری که دستیاران در دوره آموزشی بالینی باید ببیند مشخص خواهد شد.)

4. تغذیه و پایش رشد: دستیار بایست تغذیه شیرخواران، کودکان سنین 2تا5 سال ،مدرسه و نوجوانان موراد زیر را بداند و بتواند:

 1. ارزیابی وضعیت تغذیه در سنین فوق (A) 
 2. تغذیه شیرخواران و کودکان سالم در سنین فوق (A) 
 3. تغذیه در بیماری ها (A)
 4. شناخت انواع شیرخشک و میزان کالری در هر پیمانه از شیرخشک ها   ( A)
 5. Failure To Thrive (A)
 6. تغذیه وریدی و انترال و تخمین میزان کالری و عوارض ناشی از آنها را بداند و نسبت به تکمیل فرم کالری مورد نیاز روزانه بیمار اقدام نماید. (A)

    الگوی یادگیری هر عنوان یا تظاهر :

1- عنوان

 2- تظاهرات 

 3- تعریف

 4-  Basic science (آناتومی-فیزیولوژی- بافت شناسی –پاتولوژی-بیوشیمی-ایمونولوژی-جنین شناسی)

5  - مکانیزم یا پاتوفیزیولوژی

6  - اتیولوژی

 7- تشخیص افتراقی عارضه - از شایعترین ومحتمل ترین به نادرترین

 8-Diagnostic approach to presentation

8-1 گرفتن شرح حال بیمار    2-8 معاینه فیزیکی  3-8 پاراکلینیک ( Practical laboratory and imaging   )

9- الگوریتم تشخیص یا درخت تصمیم گیری

10- روش برخورد درمانی  Therapeutic Approach

11-  نحوه پیگیری و آموزش به والدین

12-  رفرنس

 13- معرفی رفرنس برای مطالعه بیشتر

روش نوشتن نوت نوت روزانه (PROGRESS NOTE)

ثبت سیر پیشرفت روزانه (Progress note) درپرونده روزهای بعد بیمار لازم الاجرا است زیرا تنها بدینوسیله است که می توان بخوبی درجریان اتفاقات روز های بعد قرار گرفت.

توصیه می شود  درنوت روزانه از روش  SOAP،O(objective) ،S(Subjective) ،P(plan) ،A(assessment) استفاده شود.

نمونه زیر به عنوان الگو ارائه می شود:

بیمار امروز احساس بهتری نموده، گرسنه است و فقط سوند معدی بینی او را اذیت می کند. خونریزی متوقف شده و در مایع آسپیره از سوند معدی خونی وجود ندارد. آخرین مدفوع قهوه ای رنگ است. هماتوکریت بیمار 24 درصد و ثابت مانده است . علایم حیاتی ثابت و طبیعی هستند:  RP:16 / min, T37.2C  ,BP: 124/80و P 84/min معاینه بالینی  بیمار تغییری را نشان نمی دهد. علائم گاستریت حاد بیمار بهبود یافته است. برنامه آنست که سوند معدی برداشته شده، مایعات وریدی را قطع و رژیم پروتئین شروع شود.

Template settings