جهت آشنایی با گروه کودکان و مدیر گروه اسکن کنید! QR! QR!

غدد و متابولیسم

غدد و متابولیسم

پایه گذار بخش غدد: خانم دکتر مریم رزاقی آذر

ریاست بخش غدد: خانم دکتر فرزانه روحانه 

اعضا هیئت علمی:

خانم دکتر فرزانه روحانی 

خانم دکتر فهیمه سهیلی پور

آقای دکتر داوود امیرکاشانی

خانم دکتر مونا نوربخش

آقای دکتر مهدی وفادار

آقای دکتر وحید سعیدی

خانم دکتر پگاه کریمیان

 

برنامه آموزشي بخش غدد و متابوليسم

               

ايام هفته

مورنينگ

درمانگاه

راندبخش و كلاس

مشاوره

ژورنال كلاب

BOOK REVIEW

شنبه

دكتر وفادار،دكتراميركاشاني

دكتراميركاشاني

دكترروحاني-دكتروفادار

دكترنوربخش

 

دكترروحاني-دكترسهيلي پور

يكشنبه

دكترنوربخش، دكترروحاني

دكترروحاني

دكترنوربخش-دكترروحاني

دكترنوربخش

 

دكتر نوربخش

دوشنبه

دكتراميركاشاني،دكترنوربخش

-

گراندراند:

دكترروحاني-دكتروفادار-دكتراميركاشاني-دكترنوربخش

دكتراميركاشاني

دكترروحاني دكترسهيلي پور

دكتراميركاشاني

دكترنوربخش

دكتر وفادار

دكتروفادار

سه شنبه

دكتروفادار

دكتراميركاشاني،دكتروفادار،دكترطالع

دكتر روحاني-دكتر وفادار

دكتروفادار

 

-

چهارشنبه

دكترنوربخش

دكترسهيلي پور-دكترنوربخش

دكتر روحاني

دكتر اميركاشاني

 

دكتر اميركاشاني

پنج شنبه

دكترنوربخش-دكتروفادار

-

دكترروحاني-دكتروفادار-دكتراميركاشاني

دكتر وفادار

 

دكتروفادار

 

 

 

 

 

برنامه آموزشی دستیار فوق تخصصی بخش غدد

           ساعت

ايام هفته       

6:30-7:30

7:30-8

8-9

9:30-13

13-14

شنبه

راند كاري

حضور دستيار فوق تخصصي

آموزش ديابت

مورنينگ

درمانگاه/مشاوره

Book review

يكشنبه

راند كاري

حضور دستيار فوق تخصصي

آموزش ديابت

مورنينگ

درمانگاه/مشاوره

Book review

دوشنبه

راند كاري

حضور دستيار فوق تخصصي

آموزش ديابت

مورنينگ

گراند راند/كنفرانس هفتگي

Book review

سه شنبه

راند كاري

حضور دستيار فوق تخصصي

آموزش ديابت

مورنينگ

درمانگاه/مشاوره

Book review

چهارشنبه

راند كاري

حضور دستيار فوق تخصصي

آموزش ديابت

مورنينگ

درمانگاه/مشاوره

Book review

پنجشنبه

راند كاري

حضور دستيار فوق تخصصي

آموزش ديابت

مورتاليتي/موربيديتي

كلاس فلو و رزيدنت/مشاوره

Book review

 

برنامه آموزشي فلوهاي بخش غدد

1ماه روتيشن غدد و متابوليسم بزرگسال در بيمارستان فيروزگر در سال2

 

 

برنامه آموزشي كارورزان و دستيار تخصصي كودكان بخش غدد

        ساعت

ايام هفته

7-7:30

7:30-8

8-9

9:30-10

13-10

شنبه

چك راند بيماران و  نوشتن گزارش روزانه

آموزش ديابت

مورنينگ

كلاس هاي تئوري

راند بخش/درمانگاه

يكشنبه

چك راند بيماران و  نوشتن گزارش روزانه

آموزش ديابت

مورنينگ

كلاس هاي تئوري

راند بخش/درمانگاه

دوشنبه

چك راند بيماران و  نوشتن گزارش روزانه

آموزش ديابت

مورنينگ

كلاس هاي تئوري

گراند راند و ژورنال كلاب

سه شنبه

چك راند بيماران و  نوشتن گزارش روزانه

آموزش ديابت

مورنينگ

كلاس هاي تئوري

راند بخش/درمانگاه

چهارشنبه

چك راند بيماران و  نوشتن گزارش روزانه

آموزش ديابت

مورنينگ

كلاس هاي تئوري

راند بخش/درمانگاه

پنجشنبه

چك راند بيماران و  نوشتن گزارش روزانه

آموزش ديابت

مورتاليتي/موربيديتي

كلاس هاي تئوري

راند بخش

 

 

 

برنامه آموزشي كارآموزان بخش غدد

 

           ساعت

ايام هفته       

7-7:30

7:30-8

8-9

9:30-12

13-12

شنبه

معاينه و شرح حال بيماران بستري نوشتن گزارش روزانه  

كلاس آموزش ديابت

مورنينگ

راند با آقاي دكتر وفادار

كلاس هاي تئوري كودكان

يكشنبه

  معاينه و شرح حال بيماران بستري  نوشتن گزارش روزانه  

كلاس آموزش ديابت

مورنينگ

راند با خانم دكتر نوربخش

كلاس هاي تئوري كودكان

دوشنبه

معاينه و شرح حال بيماران بستري  نوشتن گزارش روزانه   

آموزش ديابت

مورنينگ

گراند راند/كنفرانس هفتگي

كلاس هاي تئوري كودكان

سه شنبه

معاينه و شرح حال بيماران بستري  نوشتن گزارش روزانه   

آموزش ديابت

مورنينگ

درمانگاه

كلاس هاي تئوري كودكان

چهارشنبه

معاينه و شرح حال بيماران بستري  نوشتن گزارش روزانه   

آموزش ديابت

مورنينگ

درمانگاه

كلاس هاي تئوري كودكان

پنجشنبه

معاينه و شرح حال بيماران بستري  نوشتن گزارش روزانه   

ويزيت بيماران

مورتاليتي/موربيديتي

كلاس هاي تئوري كودكان

-

 

 

 

 

 

Template settings