جهت آشنایی با گروه کودکان و مدیر گروه اسکن کنید! QR! QR!

اعصاب

اعصاب

 

ریاست بخش : خانم دکتر آذیتا توسلی

اعضا هیئت علمی:

خانم دکتر آذیتا توسلی

خانم دکتر لادن افشار

آقای دکتر محمد وفایی شاهی

خانم دکتر مریم کچویی

-    تعداد اعضاء : 4 نفر هيات علمي

-    تعداد فــــراگيران :

دستيار فوق تخصصي در ماه 3 نفر

 دستيار تخصصي در ماه 2-3 نفر 

انترن در هر روتيشن 2 نفر 

دانشجوي پزشكي 5-10 نفر

 

   برنامه هاي آموزشي بخش :

هر روزه 8 7 : راند كاري با حضور فلوهاي سال1و2،رزيدنتها ،اينترنها و دانشجوها

 • 9 8 : گزارش صبحگاهي
 • 11 9:30 : راند آموزشي و ويزيت بخش
 • 12 11 كنفرانس هاي درون بخشي و برنامه هاي آموزشي بخش
 • 12 به بعد : انجام مشاوره ها
 • ( يكشنبه ها : گراند راند شنبه،دوشنبه و چهارشنبه : درمانگاه فوق تخصصي اعصاب )

   كشيك بخش : هر شب يك رزيدنت كشيك موظف در بخش

آنكالي فلوها هر شب زير نظر اتندينگ آنكال آن شب

آنكالي اتندينگ بصورت يك هفته در ميان است.

 

انجام مشاوره هاي ساير بخش ها توسط اتندينگ آنكال همان روز انجام مي شود.

-    ارزيابي درون بخشي انجام مي شود .

  نحوه نظارت : ورود و خروج به بيمارستان بر اساس تايمكس ارزيابي مي شود .

   كنترل حضور و فعاليت اعضاء از طريق معاونت آموزشي مركز

        كنترل حضور و فعاليت دانشجويان و انترنها از طريق رزيدنت بخش و فلو

برنامه آموزشي فلوهاي بخش اعصاب

 

        ساعت

       

ايام هفته

8-30/7

9-8

9-10

12:30-10

13:30-12:30

 

شنبه

راند كاري

حضور دستيار فوق تخصصي رزيدنت و انترن

مورنينگ ريپورت

نوار عصب و عضله

درمانگاه اعصاب- مشاوره هاي اعصاب

پيگيري كار بيماران و مشاوره هاي ساير بخش ها

 

يكشنبه

راند كاري

حضور دستيار فوق تخصصي رزيدنت و انترن

مورنينگ ريپورت

گراند راند بخش

مشاوره هاي اعصاب

پيگيري كار بيماران و مشاوره هاي ساير بخش ها

 

دوشنبه

راند كاري

حضور دستيار فوق تخصصي رزيدنت و انترن

مورنينگ ريپورت

نورومتابوليك

درمانگاه اعصاب-  مشاوره هاي اعصاب

پيگيري كار بيماران و مشاوره هاي ساير بخش ها

 

سه شنبه

راند كاري

حضور دستيار فوق تخصصي رزيدنت و انترن

مورنينگ ريپورت

نوروراديولوژي

مشاوره هاي اعصاب

پيگيري كار بيماران و مشاوره هاي ساير بخش ها

 

چهارشنبه

راند كاري

حضور دستيار فوق تخصصي رزيدنت و انترن

مورنينگ ريپورت

نوار مغز

درمانگاه اعصاب-  مشاوره هاي اعصاب

پيگيري كار بيماران و مشاوره هاي ساير بخش ها

 

پنجشنبه

راند كاري

حضور دستيار فوق تخصصي رزيدنت و انترن

مورنينگ ريپورت

نوروژنتيك

ژورنال كلاب

پيگيري كار بيماران و مشاوره هاي ساير بخش ها

 

 

                                                                        

                                                                       

برنامه آموزشي كارآموزان بخش اعصاب

الف- اهداف آموزشي

حوزه دانش :

 1. -    آموزش موارد must to know  بيماري هاي اعصاب كودكان از طريق برگزاري كلاس هاي تئوري موظفي بر اساس كوريكولوم مصوبي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي كه قبل از شروع بخش هاي باليني در بيمارستان ها و روزهاي پنج شنبه در دانشكده پزشكي برگزار مي گردد.
 2. -     آموزش موارد better to know بيماري هاي اعصاب كودكان از طريق برگزاري كنفرانس هاي داخل بخشي از ساعت 7 صبح كه به وسيله هيات علمي، فلو و رزيدنت برگزار مي گردد و برنامه كنفرانس ها قبل از شروع دوره در اختيار كارآموزان قرار مي گيرد.
 3. -     شركت در راند هاي آموزشي بخش ها بر بالين بيمار و يادگيري مطالب بر اساس problem oriented مشاهده آزمايشات و گرافي ها ،گزارشات پاتولو‍ژي،گزارش عمل جراحي و غيره
 4. -     شركت در گزارش صبحگاهي كه در بعضي دوره ها كزارش صبحگاهي دانشجويي برگزار مي شود.
 5. -     شركت در درمانگاه ها با اخذ شرح حال و معاينه باليني ،طرح تشخيص افتراقي ، آشنايي با پرتكل هاي درماني و نحوه پيگيري بيماران
 6. -     آشنايي با داروهاي شايع مصرفي در حوزه طب اعصاب كودكان

حوزه مهارت:

 1. -     فرايند ايجاد مهارت شرح حال گيري ،پيشرفت بيماري، مشاوره نويسي،خلاصه پرونده نويسي
 2. -     فرايند ايجاد مهارت پروسيجر  شايع مانند رگ گيري ،پونكسون لومبار، اندازه گيري فشار داخل مغز و سوند گزاري از طريق مشاهده
 3. -     فرايند ايجاد مهارت معرفي سيستماتيك بيماران از طريق معرفي بيماران به رزيدنت ، فلو و هيات علمي
 4. -     فرايند ايجاد مهارت هاي معاينات باليني كودكان از طريق آموزش بخش و درمانگاه
 5. -     فرايند تفسيرآزمايشات  متناسب با سن از طريق مباحثات علمي بخش و درمانگاه
 6. -     ايجاد مهارت خواندن تصويربرداري هاي ساده مغز و نخاع كودكان از طريق آموزش بيماران بستري
 7. -     مهارت ايجاد ارتباط با كودكان  از طريق مشاهده

حوزه نگرش :

1-آشنايي با رفتار حرفه اي،اخلاق پزشكي و رازداري در حوزه بيماري هاي اعصاب كودكان

برنامه بخش و درمانگاه ها:

-شروع راند بخش از ساعت 7 صبح

-شركت در گزارش صبحگاهي از 8-9 صبح

-شركت در درمانگاه هاي تخصصي تا ساعت 12 يا شركت در راند بخش ها

Template settings